Hồ sơ xả nước thải vào nguồn tiếp nhận

4

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân tập hợp đầy đủ các thủ tục trong hồ sơ theo đúng qui định của pháp luật và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về Phòng Khoáng sản - Nước & KTTV
Bước 3: Phòng Khoáng sản - Nước & KTTV nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan thụ lý hồ sơ


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần:
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép;
2. Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải; báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước;
3. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
4. Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải.
Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
5. Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập hồ sơ Cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.
* Số lượng:  02 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc
5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức                                                          
6. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh;  Sở Tài nguyên và Môi trường - Phòng Khoáng sản - Nước & Khí tượng Thủy văn. Cơ quan phối hợp: UBND, phòng TNMT  huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn
Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép       

                           
7. Phí, lệ phí:
* Phí thẩm định hồ sơ
- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước xả thải dưới 100m3 /ngàyđêm là 300.000đồng
- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng  nước xả thải từ 100m3/ngàyđêm đến dưới 500m3 /ngày đêm là 900.000 đồng
- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng  nước xả thải từ 500m3/ngàyđêm đến dưới 2.000m3 /ngày đêm là 2.200.000 đồng
- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng  nước xả thải từ 2.000m3/ngàyđêm đến dưới 5.000m3/ngày đêm là 4.500.000 đồng
* Lệ phí giấy phép: 150.000 đồng
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xin cấp giấy phép
- Yêu cầu hoặc điều kiện nào thực hiện TTHC:


*Đối với trường hợp chưa có công trình hoặc đã có công trình xả nước thải nhưng chưa có hoạt động xả nước thải

1. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải (thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) kèm theo sơ đồ vị trí lấy mẫu (vị trí lấy mẫu ở hạ lưu vị trí xả nước thải) và mô tả thời điểm lấy mẫu ngoài hiện trường (thời tiết, hiện trạng nguồn nước và các nguồn thải xung quanh khu vực vị trí lấy mẫu).

(Các thông số phân tích nước nguồn tiếp nhận là các thông số theo QCVN hiện hành về chất lượng nước mặt hoặc nước biển ven bờ nếu xả nước thải ra vùng biển ven bờ).

2. Văn bản quy định về quy hoạch tài nguyên nước, phân vùng mục đích sử dụng nước, phân vùng xả thải do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải (nếu có)

3. Các bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom, tiêu thoát nước thải, nước mưa.

4. Báo cáo thuyết minh, bản vẽ thiết kế cơ sở hệ thống xử lý nước thải.

5. Hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt động xả nước thải (đối với trường hợp thuê tổ chức, cá nhân khác có đủ năng lực để vận hành và quan trắc).

*Đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước
1. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải, chất lượng nước thải trước và sau xử lý (thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ), kèm theo sơ đồ vị trí lấy mẫu (vị trí lấy mẫu ở thượng lưu và hạ lưu vị trí xả nước thải) và mô tả thời điểm lấy mẫu ngoài hiện trường (thời tiết, hiện trạng nguồn nước và các nguồn thải xung quanh khu vực vị trí lấy mẫu).
(Các thông số phân tích nước nguồn tiếp nhận là các thông số theo QCVN hiện hành về chất lượng nước mặt, nước biển ven bờ; các thông số phân tích chất lượng nước thải là các thông số có trong nguồn thải hoặc theo QCVN về chất lượng nước thải hiện hành).
2. Số liệu quan trắc chất lượng nước thải, nước nguồn tiếp nhận (nếu có).
3. Văn bản quy định về quy hoạch tài nguyên nước, phân vùng mục đích sử dụng nước, phân vùng xả thải do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải (nếu có).
4. Các bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom, tiêu thoát nước thải, nước mưa;
5. Báo cáo thuyết minh, bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải;
6. Văn bản hợp lệ việc tổ chức/cá nhân được giao, được thuê hoặc được sử dụng đất để đặt công trình dẫn, xả nước thải trong trường hợp hệ thống dẫn, xả nước thải của tổ chức/cá nhân đề nghị xin phép không nằm trên đất do tổ chức/cá nhân này quản lý.
7. Hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt động xả nước thải (đối với trường hợp cơ sở xả nước thải thuê tổ chức, cá nhân khác có đủ năng lực để vận hành và quan trắc).
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 có hiệu lực ngày 01/01/2013;
Nghị định 201/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật tài nguyên nước có hiệu lực ngày 01/02/2014;
        Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước có hiệu lực ngày 15/7/2014;
Thông tư 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước có hiệu lực ngày 10/11/2014;
        Quyết định 29/2006/QĐ-UBND ngày 23/10/2006 về việc ban hành Quy định quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước có hiệu lực ngày 23/10/2006;
         Chỉ thị 13/2006/CT-UBND ngày 18/5/2006 của UBND tỉnh hà nam về việc tăng cường công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh có hiệu lực ngày 18/5/2006;
         Quyết định 28/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 về việc qui định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam có hiệu lực ngày 01/9/2014.
Click để xem mẫu đơn